Általános közzétételi lista

(A Szombathelyi Szolgáltatási SZC dokumentumai)

 

Az általános és a különös közzétételi lista dokumentumait folyamatosan töltjük fel.

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 • A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

  Lsd. Kapcsolat menüpont

 • A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

  Lsd. SZMSZ

 • A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

  Lsd. Kapcsolat menüpont

 • A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

  Lsd. Kapcsolat menüpont

 • A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének adatai

  Lsd.: Alapító okirat

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 • A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 • A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 • A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 • A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 • A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 • A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 • A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

 • A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 • Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok,

 • továbbá a Kbt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések, és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

 • Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 • Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződés

 

( Az Általános közzétételi lista jogszabályban meghatározott egyéb pontjai a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum esetében nem relevánsak.)

 

 

Különös (iskolai) közzétételi lista

 

A különös (iskolai) közzétételi lista tartalmai a tagiskolák weboldalain érhetők el.

 

Adatvédelem

 

Adatkezelési szabályzat

(9/2018. (V.24.) sz. főigazgatói utasítás)

Hatályos: 2018. május 24-től.

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Dr Sáray András

 

e-mail

Vas Megyei Szakképzési Centrum

(A szolgáltató ágazatokban működő tagiskolák)

Vas Megyei Szakképzési Centrum

9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.

E-mail: info@szoszszc.hu

Telefon: +36-94-312-375

OM azonosító: 203062

Felnőttképzési engedély: E-001456/2016